بازدید کنندگان:

  • مدیران کسب و کارها
  • دانشجویان
  • مدیران دولتی
  • مدیران انجمن ها و تشکل ها
  • علاقه مندان به حوزه راه اندازی یا توسعه و بهبود کسب و کار
  • واحدهای صنعتی
  • روسا و هیات مدیره اتحادیه های صنفی
  • هیات مدیره اتاق های بازرگانی/ اصناف/تعاون